សិទ្ធិមនុស្ស

វត្តថ្មីមួយ ឈ្មោះ​វត្តខេមរធម្មារាម (អរលេអង់ស៍ ) ប្រទេសបារាំង

ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម ដែល​ភៀសខ្លួន នៅ​ប្រទេស​បារាំង​មិន​មាន​វត្ត​ស្នាក់អាស្រ័យ ធ្វើឲ្យ​ពិបាក​ក្នុង​ការប្រតិបត្តិ​ធម៌អាថ៌ វិន័យ និង​សិក្សា​រៀនសូត្រ

ដោយ លី ឈូន ព្រះ […]