សិទ្ធិមនុស្ស

លោក ហ្វីល រ៉ូបឺតសុន (Phil ​Robertson) នាយក​រង​នៃ​អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ (Human Rights Watch) ។ រូបៈ AP

សហព័ន្ធខ្មែរ​​កម្ពុជា​​ក្រោម និង​​អង្គការ​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ ស្នើ​​សហគមន៍​​អន្តរជាតិ ឲ្យ​ប្រើ​ឥទ្ធិពល​​ជំរុញ​​ឲ្យ​វៀតណាម​​ គោរព​សិទ្ធិមនុស្ស

ដោយ យន់ សាមៀន | […]