ពុទ្ធសាសនា

ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមសាទរ ចំពោះគណសង្ឃថៃ ដែលបានប្រគេនសញ្ញាប័ត្រ  	ថ្នាក់បណ្ឌិតកិត្តិយសវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ដល់ព្រះមេគណ nigព្រះមេគណរង នៅខេត្តព្រះត្រពាំង ដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Priscilla Kim Ong

ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោម សាទរចំពោះគណសង្ឃថៃ ដែលបានប្រគេនសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតកិត្តិយសវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ព្រះមេគណ និងព្រះមេគណរងខេត្តព្រះត្រពាំង

ដោយ លី ឈូន ព្រះ […]