កំណាព្យ

ដូនតានឹកស្រុក

ដូនតានឹកស្រុក

ដោយ ឆេង ឆាយា សំឡេងចាបស្រែករដូវដូនតា ព្រះសង្ឃ បរា លាន់សូរល្វើយៗ វស្សាភ្លៀងធ្លាក់ទឹកជន់លិចត្រើយ ស្រណោះដល់ហើយស្រុកកំណើតម៉ែ ។ នឹកចេះតែឃើញកាលវ័យកុមារ មិនចេះកំព្រា រងា ម្តងទេ ជួបជំុសុខសាន្តពុកហើយនិងម៉ែ […]

សន្យាវិលវិញ

សន្យាវិលវិញ

ដោយ សឺន ថាយ ធន ប្រាំពីរឆ្នាំឃ្លាតកាយឆ្ងាយមាតា ឆ្ងាយពុកសាច់សាញាតិលោហិត ឆ្ងាយបងឃ្លាតប្អូនជីដូនពិត ដើម្បីជីវិតគេចគុកព័ន្ធ ។ ដំណើរឆ្ពោះទៅដែនបុរី ស្រុកសៀមដីថ្មីនាមជាជន អន្តោប្រវេសន៍លាក់អាត្ម័ន ខុសច្បាប់តំបន់ក្នុងស្រុកគេ ។ ត្រៀមលាស្រុកសៀមបៀមក្ដីនឹក […]

គិតជាតិជាធំ

គិតជាតិជាធំ

ដោយ លឹម រង្សី —————————– អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។    

សច្ចៈ

(បទពាក្យប្រាំបី) កំណត់សម្គាល់÷ (១) រូបី៖(គុ.) (បា.) ដែលមានរូប, ដែលមានលំអ; បុរសអ្នកមានលំអ; ប្រើស្រីជា រូបិនី នាងល្អ (ព. កា.) : រូបីរូបិនីជនទាំងទ្វីប្រាស្រ័យគ្នា…. […]

ខ្មែរដើម្បីជាតិ

ដោយ លឹម រង្សី —————————– អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។  

ប្រភពជីវិតកូន

(បទពាក្យ ៨) ដោយ លឹម រង្សី —————————– អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។  

ទសពិធនៅត្រង់ណា

(បទព្រហ្មគីតិ) ដោយ លឹម រង្សី —————————– អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។  

ត្រាប់ល្អក្របាប

(បទកាកគតិ) ដោយ លឹម រង្សី —————————– អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។  

ពាក្យថាមិត្ត….!

ដោយ លឹម រង្សី —————————– អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។

ព្រះធម៌ជុំវិញខ្លួន

(បទពាក្យប្រាំពីរ) ដោយ លឹម រង្សី —————————– អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។  

ភូមិធម៌ល្អសុខ

(បទកាកគតិ) ដោយ លឹម រង្សី —————————– អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។ ទាក់ទងលោក លឹម រង្សី […]