៦៧ ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍ ៤ មិថុនា

ខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា ដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង Stockton

ខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា ដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង Stockton

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ សាខាសហពន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រារព្ធខួប ៦៧ ឆ្នាំ […]

សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង San Jose ប្រារព្ធខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា

សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង San Jose ប្រារព្ធខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា

ខួួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា ដើម្បីរំឭកដល់ ថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពូជាក្រោម ឲ្យយួនបន្តធ្វើអាណានិគមលើខ្មែរក្រោម ប្រារព្ធ ដោយ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំ ទីក្រុង San […]

សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង San Jose នឹងប្រារព្ធខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា

សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង San Jose នឹងប្រារព្ធខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា

ដោយ ថាច់ ប្រីជាគឿន | សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំទីក្រុង San Jose នឹងប្រារព្ធខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ […]

សារ​របស់​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងឱកាស​ខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃ​ទិវា ៤ មិ​ថុ​នា

សារ​របស់​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងឱកាស​ខួប ៦៧ ឆ្នាំ នៃ​ទិវា ៤ មិ​ថុ​នា

ដោយសឺងសម្រេច | សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បុព្វហេតុនៃកិច្ចប្រារព្ធទិវាខួបទី ៦៧ បារាំងកាត់កម្ពុជាក្រោមឲ្យស្តេចយួនបាវដាយ (នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​ ១៩៤៩ ) ជាការពិតជាក់ស្តែង យើងខ្ញុំជាខ្មែរក្រោម មិនដែលបានប្រកាសអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយ។ ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅតែជារបស់ខ្មែរក្រោម។ ភូមិស្រុក […]