កម្ពុជាក្រោម

ក្រុម​អង្គការ​ សមាគម​ខ្មែរកម្ពុជា​ក្រោម ស្នើ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស អង្គការ​សហប្រជាជាតិ បញ្ជូន​សំណូមពរ​ខ្មែរ​ក្រោម ​ក្នុង​របាយការណ៍​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ឲ្យ​ដោះ​ស្រាយ

ក្រុម​អង្គការ​ សមាគម​ខ្មែរកម្ពុជា​ក្រោម ស្នើ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស អង្គការ​សហប្រជាជាតិ បញ្ជូន​សំណូមពរ​ខ្មែរ​ក្រោម ​ក្នុង​របាយការណ៍​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ឲ្យ​ដោះ​ស្រាយ

ដោយ យន់ សាមៀន | […]

អង្គការ​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​ក្រោម ស្នើ​សុំ​រដ្ឋាភិបាល​កុំ​​ឲ្យ​ចាប់​បញ្ជូន​ខ្មែរ​ក្រោម ដែល​រត់​ចេញ​ពី​ការ​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​ទៅ​វៀតណាម​វិញ

អង្គការ​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​ក្រោម ស្នើ​សុំ​រដ្ឋាភិបាល​កុំ​​ឲ្យ​ចាប់​បញ្ជូន​ខ្មែរ​ក្រោម ដែល​រត់​ចេញ​ពី​ការ​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​ទៅ​វៀតណាម​វិញ

ដោយ យន់ សាមៀន | […]