លិ​ខិត​របស់​អង្គ​ការ U​N​P​O ជូន លោក ថាច់ ង៉ុក ​ថាច់ អំ​ពី​ការ​មិន​ទ​ទួល​ស្គាល់ ជា​អ្នក​តំ​ណា​ង​ឲ្យ​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម

លិ​ខិត​របស់​អគ្គ​លេ​ខា​ធិ​ការ និង​ប្រ​ធាន UNPO ផ្ញើ​ជូន លោក ថាច់ ង៉ុក​ ថាច់ បញ្ចប់​សមាជិក​ភាព​ ពី​អង្គ​ការ UNPO កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៧ ខែ​មិនា ឆ្នាំ ២០១៧ បន្ទាប់​ពី​គណ:​កម្មការ​នា​យក នៃ​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដក​ហូត​តួ​នា​ទី លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ពី​ប្រ​ធាន​ប្រតិបត្តិ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។