ផលិតកម្ម ព្រៃនគរ Vol.1

១. បទ ហោមរោងខ្មែរក្រោម

ហោមរោងខ្មែរក្រោម

២. បទ ស្រណោះ

ស្រណោះ

៣. បទ ល្បិចមួលបង្កាច់

ល្បិចមួលបង្កាច់

៤. បទ លាកម្ពុជាក្រោម

លាកម្ពុជាក្រោម

៥. បទ នឹកស្រុក

នឹកស្រុក

៦. បទ អក្ខរាភ្ជាប់ស្នេហ៍

អក្ខរាភ្ជាប់ស្នេហ៍

៧. បទ ម៉ែ

ម៉ែ

៨. បទ នាំអូនទៅលេងកម្ពុជាក្រោម

នាំអូនទៅលេងកម្ពុជាក្រោម

៩. បទ កោតចិត្ត

កោតចិត្ត

១០. បទ សំពៅថយចោលកេរដូនតា

សំពៅថយចោលកេរដូនតា

១១. បទ បាយខុនស្រះស្រី

បាយខុនស្រះស្រី

១២.បទ នំបញ្ចុកខ្មែរក្រោម

នំបញ្ចុកខ្មែរក្រោម

 

Front Prey Nokor Production Cover CD

Back Prey Nokor Production Cover CD

Inside Desc

 

 .