សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម ស្តី​ពី​របាយ​ការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជា​សាកល​តាម​ពេល​វេលា​កំ​ណត់ វដ្ត​ទី ៣ នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា