ព័ត៌មានរូបថត

ព្រះវិហារវត្តសម្បួររង្សី ( សម្បួរ )

ព្រះវិហារវត្តសម្បួររង្សី ( សម្បួរ )

ព្រះវិហារវត្តសម្បួររង្សី ( សម្បួរ ) ដែលបានដឹកនាំសាងសង់ជាថ្មី ដោយព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ យួង និងបានបញ្ចុះ ខណ្ឌសីមាកាលពីឆ្នាំ ១៩៩៨ ។

មហាសន្និបាតពិភពលោក លើកទី ៧ នៃគណៈកម្មការ  យុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

មហាសន្និបាតពិភពលោក លើកទី ៧ នៃគណៈកម្មការ យុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

មហាសន្និបាត​ពិភពលោក លើក​ទី ៧ នៃ​គណៈកម្មការ  យុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ភី​ឡា​ដែល​ភា  រដ្ឋ​ភែ​ន​ស៊ី​វី​ញ៉ា​,​សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា  ឆ្នាំ ២០១៣ ។​ ​ក្រុមយុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ទាំងនេះ […]