ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.3

១. បទ នាវាកម្ពុជាក្រោម

នាវាកម្ពុជាក្រោម

២. បទ ផ្កាត្រកូនព្រៃ

ផ្កាត្រកូនព្រៃ

៣. បទ នឹកម៉ែ

នឹកម៉ែ

៤. បទ បុប្ផាខ្មែរក្រោម

បុប្ផាខ្មែរក្រោម

៥. បទ សហព័ន្ធជាយាន

សហព័ន្ធជាយាន

៦. បទ ជយោ ! សហព័ន្ធ

ជយោ ! សហព័ន្ធ

៧. បទ កំពង់ខ្ទឹងស្ទឹងលោហិត

កំពង់ខ្ទឹងស្ទឹងលោហិត

៨. បទ សម្រស់ទន្លេបាសាក់

សម្រស់ទន្លេបាសាក់

៩. បទ ព្រាត់ម៉ុមនៅកម្ពុជាក្រោម

ព្រាត់ម៉ុមនៅកម្ពុជាក្រោម

១០. បទ ស្រះគូពន្លកស្នេហ៍

ស្រះគូពន្លកស្នេហ៍

១១. បទ ១៥ កក្កដា

១៥ កក្កដា

១២. បទ ជ្រោយញរស្រុកខ្ញុំ

ជ្រោយញរស្រុកខ្ញុំ

១៣. បទ បណ្ដាស្រ្តីខ្មែរក្រោម

បណ្ដាស្រ្តីខ្មែរក្រោម

Khmer Krom Production Vol 3 A

Khmer Krom Production Vol 3 B