សម្ដេចសង្ឃ ទេព វង្ស នៅហាណូយ កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។

សម្ដេចសង្ឃ ទេព វង្ស នៅហាណូយ កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។