វាលស្រែនៅតាមជើងភ្នំពេញ នៅសាប៉ា នៃប្រទេសវៀតណាម ។ Reuters

វាលស្រែនៅតាមជើងភ្នំពេញ នៅសាប៉ា នៃប្រទេសវៀតណាម ។ Reuters

វាលស្រែនៅតាមជើងភ្នំពេញ នៅសាប៉ា នៃប្រទេសវៀតណាម ។ Reuters