ង្វៀន កុង ធូ (Nguyễn Công Thủ) នៅខេត្ត ទឹកខ្មៅ ប្ដឹងតវ៉ាអនុប្រធាននគរបាលឃុំ ហ៊ឺង មី (Hưng Mỹ) ស្រុក កាយនឿក (Cái Nước) អំពីបទវាយដំច្រំធាក់ខ្លួនគាត់ក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលកាលពីថ្ងៃ ១៨ ខែធ្នូ បណ្ដាលឲ្យគាត់ត្រូវដេរលើមុខ ០៧ ស្នាម ។

ង្វៀន កុង ធូ (Nguyễn Công Thủ) នៅខេត្ត ទឹកខ្មៅ ប្ដឹងតវ៉ាអនុប្រធាននគរបាលឃុំ ហ៊ឺង មី (Hưng Mỹ) ស្រុក កាយនឿក (Cái Nước) អំពីបទវាយដំច្រំធាក់ខ្លួនគាត់ក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលកាលពីថ្ងៃ ១៨ ខែធ្នូ បណ្ដាលឲ្យគាត់ត្រូវដេរលើមុខ ០៧ ស្នាម ។