កិច្ចប្រជុំរបស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ WASHINGTON សហរដ្ឋអាមេរិក

លោក សឺន ថាយ ធន នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម សម្ភាស លោក ថាច់ សាមី អ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពង្រឹងដល់សមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឲ្យយល់ច្បាស់អំពីគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម ។