ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី ១ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ជាថ្ងៃទី ១ នៃសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី ១៣, ១៤ និង ១៥ ខែមករា ចុងសប្ដាហ៍ នេះ ។ នេះរូបថត ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មកពីប្រទេសនានា ដូចជា កម្ពុជា, កាណាដា, ទ្វីបអឺរ៉ុប និងរដ្ឋនានា នៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងតែទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងវត្តពុទ្ធិកៈខ្មែរ ។ របៀបវារៈថ្ងៃនេះ ជាកិច្ចប្រជុំដោយឡែករបស់គណៈកម្មការនាយក សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដើម្បីពិភាក្សាគ្នា មុនពេលឈានចូលសន្និបាតពេញអង្គ ។

img_2245

img_2249 img_2250 img_2252 img_2256 img_2257 img_2264