សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលរួមប្រជុំ នៅ អ.ស.ប. នាទីក្រុងហ្សឺណែវ

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ និងដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុង Geveva ប្រទេសស្វិស (Switzeland) ថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត ថាច់ វាសនា

សូមរង់ចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ។

1-KKF Nov 10, 2014 2-KKF Nov 10, 2014 3-KKF Nov 10, 2014 4-KKF Nov 10, 2014 5-KKF Nov 10, 2014 7-KKF Nov 10, 2014 8-KKF Nov 10, 2014 9-KKF Nov 10, 2014