ថ្ងៃ​ទី​ពីរ នៃ​សន្និ​បាត​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​របស់​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម

ថ្ងៃទីពីរ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង  Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៥ ។

KKF December 19-2015

1-KKF December 19-2015 2-IMG_2047KKF December 19-2015

4-KKF December 19-2015

IMG_2064
IMG_2088
IMG_2114

IMG_2101