ខ្មែរក្រោមចូលថ្លែងការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំលើកទី ៦ នៃយន្តការអ្នកជំនាញអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើម

តំណាង​យុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ចូល ថ្លែង​អំពី​បញ្ហា​ខ្មែរក្រោម នៅក្នុង​អង្គការ​សហ​ប្រជា ជាតិ នាទី​ក្រុង Geneva ប្រទេស​ស្វិ​ស នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ លើក​ទី ៦ នៃ​យន្ដការ​អ្នកជំនាញ​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​ជនជាតិដើម កាលពី​ថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។​

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11