ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.7

១. បទ ព្រែកឈូកភូមិខ្ញុំ

បទ ព្រែកឈូកភូមិខ្ញុំ

២. បទ ទេសភាពខេត្តមាត់ជ្រូក

បទ ទេសភាពខេត្តមាត់ជ្រូក

៣. បទ ប្រស្នាស្នេហ៍

បទ ប្រស្នាស្នេហ៍

៤. បទ កន្ទ្រឹមខ្មែរក្រោម

បទ កន្ទ្រឹមខ្មែរក្រោម

៥. បទ ទឹកខ្មៅដំបៅចិត្ត

បទ ទឹកខ្មៅដំបៅចិត្ត

៦. បទ អត្ថន័យបុណ្យកឋិន

បទ អត្ថន័យបុណ្យកឋិន

៧. បទ កម្ពុជាក្រោមជង្រុកស្រូវ

បទ កម្ពុជាក្រោមជង្រុកស្រូវ

៨. បទ បុប្ផារោងដំរី

បទ បុប្ផារោងដំរី

៩. បទ កញ្ឆែតនគរភ្នំ

បទ កញ្ឆែតនគរភ្នំ

១០. បទ មុខមួយជីវិតបី

បទ មុខមួយជីវិតបី

១១. បទ អន្តេវាសិកកំណើតស្នេហ៍ខ្ញុំ

បទ អន្តេវាសិកកំណើតស្នេហ៍ខ្ញុំ

១២. បទ ស្នេហាឆ្លងដែន

បទ ស្នេហាឆ្លងដែន

Khmer Krom Production Vol 7 A

Khmer Krom Production Vol 7 B.