បុណ្យកឋិនទានសាមគី្គៈ ដង្ហែទៅវេរប្រគេនព្រះសង្ឃ គង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាស នៅកម្ពុជាក្រោម

បុណ្យកឋិនទានសាមគី្គៈ ដង្ហែទៅវេរប្រគេនព្រះសង្ឃ គង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាស នៅកម្ពុជាក្រោម