សម្ភាស លោក ស៊ឺន ចែង ចើន អំពីការចែកអាវយឺត VOKK នៅភ្នំពេញ

លោក សឺន ចែង ចើន ថតរូបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត Heng Sinith
លោក សឺន ចែង ចើន ថតរូបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត Heng Sinith

នៅពេល​ថ្មីៗ នេះ លោក ស៊ឺន ចែង​ចើ​ន អ្នកកាសែត សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ដែលមាន​មូលដ្ឋាន នៅ​ទីក្រុង ភ្នំពេញ បានធ្វើ​សកម្មភាព​ចែក​អាវយឺត VOKK និង សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ដល់​ក្រុមយុវជន​អ្នក​ប្រើ បណ្ដាញ​សង្គម Facebook នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ។ តើ​ក្រុមយុវជន​ខ្មែរ​មានការ​ចាប់ អារម្មណ៍​យ៉ាងណាដែរ​ចំពោះ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម និង សកម្មភាព​នេះ វា​មាន​សារៈប្រយោជន៍ យ៉ាងណាខ្លះ​ដល់​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មាន​ខ្មែរក្រោម​មួយ​នេះ ។

ចែកអាវយឺតដល់ក្រុមយុវជនខ្មែរ ថ្ងៃទី ០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤
ចែកអាវយឺតដល់ក្រុមយុវជនខ្មែរ ថ្ងៃទី ០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

នាង សឺ​ន ស៊ី​វុត្ថា បាន​សម្ភាស លោក ស៊ឺន ចែង​ចើ​ន អំពី​សកម្មភាព​នេះ ដូចតទៅ​៖​ ចុចស្ដាប់ Son Cheng Chon