កិច្ចសម្ភាសន៍ អ្នកស្រី កៀង សា​ខន អំពី​ការនិពន្ធ​បទ​ចម្រៀង​ខ្មែរក្រោម​

លោកអ្នក ធ្លាប់តែ ស្ដាប់ បទ ចម្រៀង ជាតិនិយម ខ្មែរក្រោម ដែល បាន ផលិត ដោយ ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម ជា យូរ មកហើយ តែ ប្រ ហែល ជា លោក អ្នកខ្លះ មិនបាន ដឹងថា បទ ចម្រៀង ទាំងនេះ នរណា ជា អ្នក និពន្ធ និង រៀបរៀង ឡើយ ។ ថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ (PTV) បាន សម្ភាសន៍ អ្នកស្រី កៀង សា ខន ជា អ្នកនិពន្ធ និង រៀបរៀង បទ ចម្រៀង ទាំងនេះ ជិត រយ បទ ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ស្ដាប់ មានគំនិត ជាតិ យម កាន់តែខ្លាំង ពេល បាន ស្ដាប់ នូវ ចម្រៀង របស់ អ្នកស្រី ។

តើ ប្រវត្តិ នៃ ការផលិត បទ ចម្រៀង និង មាន បញ្ហាលំបាក យ៉ាងណាខ្លះ ក្នុង ដំណើរ ការរៀបចំ កិច្ចការ ទាំងនេះ ? សូម លោកអ្នក ស្ដាប់ ភាក ទី ១ នៃ កិច្ចសន្ទនា រវាង ភិក្ខុ នាថ សី លោ ត្រឹង ថាច់ យុង និង អ្នកស្រី កៀង សា ខន អំពី រឿងនេះ ដូចតទៅ ។

ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង (ឆ្វេង) និង អ្នកស្រី កៀង សាខន ។
ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង (ឆ្វេង) និង អ្នកស្រី កៀង សាខន ។