សាររបស់ប្រធានប្រតិបត្តិ នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងពិធីខួប ១៦ ឆ្នាំ ថ្ងៃអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម

ទាញយក និងអានតាមឯកសារ PDF៖ ភាសាអង់គ្លេស | ភាសាខ្មែរ