អាណិតស្រះស្រី

ស្រះគូ_5

គួរស្រងូតចិត្តអាណិតស្រះស្រី
ត្រូវគេបំភ្លៃប្រវត្តិរឿងពិត
សារមន្ទីរវត្តអង្គក្បែរជិត
លែងបានកម្មសិទ្ធខ្មែរម្ចាស់ទឹកដី។

ទឹកភ្នែកស្រះស្រីកំពុងស្រក់ហូរ
សម្លេងថ្ងួចថ្ងូរហៅខ្មែរសាមគ្គី
ទាមទារខ្មែរក្រោមអោយបានវិលវៃ
ទើបគូស្រះស្រីទុក្ខនាងបានស្បើយ។​

ដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ត្រេវ វត្តជ្រៃតាសូ