ក្បួនដង្ហែរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ក្បួនដង្ហែរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។