លោក ថាច់ ធន ធាន (ស្ដាំ) ខ្មែរក្រោមអ្នកផលិតភាពយន្ត និងអ្នកស្រី កៀង សាខន ។

លោក ថាច់ ធន ធាន (ស្ដាំ) ខ្មែរក្រោមអ្នកផលិតភាពយន្ត និងអ្នកស្រី កៀង សាខន ។