លិខិតនិមន្ត និងអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាត លើកទី ១០ នៃ KKFYC