ខ្ញុំ​ជា​ខ្មែរ​ក្រោម

ខ្ញុំ​ជា​ខ្មែរ​ក្រោម! ហើយ​ខ្ញុំ​ជា​ជន​ជាតិ​ដើម​ម្ចាស់​ស្រុក​ នៅ​កម្ពុ​ជា​ក្រោ​ម។

_DSC0008 _DSC0014 _DSC0026 _DSC0027 _DSC0054 _DSC0055 _DSC0067 _DSC0068 _DSC0071 _DSC0072 _DSC0074 _DSC0076_DSC0131 _DSC0130 _DSC0123 _DSC0122 _DSC0110 _DSC0109 _DSC0093 _DSC0092 _DSC0085 _DSC0084