អ្នកភូមិបឹងកក់ តវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែង អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

អ្នកភូមិបឹងកក់ តវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែង អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។