អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា ចេញពីបន្ទប់តុលាកំពូល ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា ចេញពីបន្ទប់តុលាកំពូល ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។