ព្រះតេជព្រះគុណ យឿង តារា ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត- និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ KKFYC នៅទីក្រុង Philadelphia កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន

ព្រះតេជព្រះគុណ យឿង តារា ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត- និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ KKFYC នៅទីក្រុង Philadelphia កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន