លោកស្រី យីងលក្ខណ៍ ជីនវ័ត្រ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ។

លោកស្រី យីងលក្ខណ៍ ជីនវ័ត្រ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ។