សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិ នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី កាលពីឆ្នាំ ២០០៨

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិ នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី កាលពីឆ្នាំ ២០០៨

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិ នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី កាលពីឆ្នាំ ២០០៨