កម្មករតវ៉ាទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ ១៦០ ដូល្លារ ក្នុងមួយខែ នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

កម្មករតវ៉ាទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ ១៦០ ដូល្លារ ក្នុងមួយខែ នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។