បាតុករបង្ហាញគ្រាប់ពិត ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

បាតុករបង្ហាញគ្រាប់ពិត ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។