លោក ង្វៀង ដិន ចៀង (កណ្ដាល) និងបក្សពួករបស់ខ្លួន ។

លោក ង្វៀង ដិន ចៀង (កណ្ដាល) និងបក្សពួករបស់ខ្លួន ។