បទសម្ភាសន៍ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ស្ដីអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនបានទទួលជាសមាជិកភាពនៃ UN-ECOSOC

បទសម្ភាសន៍ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ស្ដីអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនបានទទួលជាសមាជិកភាពនៃ UN-ECOSOC