យុវជន យ៉ា​ញ់ មិញ​ក្វាង បង្ហាញលិខិតកំណតើហេតុ នៅខាងក្រៅការិយាល័យ​នគរបាល ក្រោយចូលបំភ្លឺ នៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ។ រូបៈ Screenshot