យុវជន យ៉ា​ញ់ មិញ​ក្វាង (Danh Minh Quang​)

យុវជន យ៉ា​ញ់ មិញ​ក្វាង (Danh Minh Quang​)