យុវជន យ៉ា​ញ់ មិញ​ក្វាង នៅខាងក្រៅការិយាល័យ​នគរបាល ក្រោយចូលបំភ្លឺ នៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរវៀតណាម ។ រូបៈ Screenshot

យុវជន យ៉ា​ញ់ មិញ​ក្វាង នៅខាងក្រៅការិយាល័យ​នគរបាល ក្រោយចូលបំភ្លឺ នៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរវៀតណាម ។ រូបៈ Screenshot

យុវជន យ៉ា​ញ់ មិញ​ក្វាង នៅខាងក្រៅការិយាល័យ​នគរបាល ក្រោយចូលបំភ្លឺ នៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរវៀតណាម ។ រូបៈ Screenshot