ជនជាតិយួន ឬ ជនជាតិ កិន (Kinh) និង ប្រទេសវៀតណាម ។

ជនជាតិយួន ឬ ជនជាតិ កិន (Kinh) និង ប្រទេសវៀតណាម ។