លិខិតកោះហៅព្រះតេជព្រះគុណ សឺន ទី បង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនរបស់ព្រះអង្គ បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាម បានប្រគល់មកឲ្យព្រះអង្គវិញ កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ។ រូប៖ ហ្វេសប៊ុក​ព្រះតេជព្រះគុណ សឺន ទី ផ្ដល់​ឲ្យ

លិខិតកោះហៅព្រះតេជព្រះគុណ សឺន ទី បង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនរបស់ព្រះអង្គ បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាម បានប្រគល់មកឲ្យព្រះអង្គវិញ កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ។ រូប៖ ហ្វេសប៊ុក​ព្រះតេជព្រះគុណ សឺន ទី ផ្ដល់​ឲ្យ

លិខិតកោះហៅព្រះតេជព្រះគុណ សឺន ទី បង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនរបស់ព្រះអង្គ បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាម បានប្រគល់មកឲ្យព្រះអង្គវិញ កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ។ រូប៖ ហ្វេសប៊ុក​ព្រះតេជព្រះគុណ សឺន ទី ផ្ដល់​ឲ្យ