​រូបគំនូរ​ប៉ូលិ​សវៀ​តណាម​ យកដៃទាំងពីរ​ខ្ទប់មាត់​បុរស​ម្នាក់ ​ដែល​កំពុង​អង្គុយ​ប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម ។ រូបៈ Amnesty International

​រូបគំនូរ​ប៉ូលិ​សវៀ​តណាម​ យកដៃទាំងពីរ​ខ្ទប់មាត់​បុរស​ម្នាក់ ​ដែល​កំពុង​អង្គុយ​ប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម ។ រូបៈ Amnesty International

​រូបគំនូរ​ប៉ូលិ​សវៀ​តណាម​ យកដៃទាំងពីរ​ខ្ទប់មាត់​បុរស​ម្នាក់ ​ដែល​កំពុង​អង្គុយ​ប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម ។ រូបៈ Amnesty International