សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្កោលវៀតណាម ដែលរារាំងពិធីសាងផ្នួសឡើងវិញ របស់ ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី

 

ពិធីបុណ្យសាងផ្នួសឡើងវិញ របស់ ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី វត្តសិរីតាសេក ខេត្តឃ្លាំង ថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ឆ្នាំ ២០១៧ ។
ពិធីបុណ្យសាងផ្នួសឡើងវិញ របស់ ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី វត្តសិរីតាសេក ខេត្តឃ្លាំង ថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ឆ្នាំ ២០១៧ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី និង ថាច់ ធឿន ។
ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ នី និង ថាច់ ធឿន ។