រោងចក្រ សានឡឹម ហ្វឺនិតឆ័រ (San Lim furniture ) និង​រោងចក្រ ហ្សិញ​ម៉ាក វីណា (Shing Mark Vina) ស្ថិតនៅ​ក្នុង​សួន​ឧស្សាហកម្ម ខេត្ត​វាល​ប្រើស ។ រូបពី Internet

រោងចក្រ សានឡឹម ហ្វឺនិតឆ័រ (San Lim furniture ) និង​រោងចក្រ ហ្សិញ​ម៉ាក វីណា (Shing Mark Vina) ស្ថិតនៅ​ក្នុង​សួន​ឧស្សាហកម្ម ខេត្ត​វាល​ប្រើស ។ រូបពី Internet

រោងចក្រ សានឡឹម ហ្វឺនិតឆ័រ (San Lim furniture ) និង​រោងចក្រ ហ្សិញ​ម៉ាក វីណា (Shing Mark Vina) ស្ថិតនៅ​ក្នុង​សួន​ឧស្សាហកម្ម ខេត្ត​វាល​ប្រើស ។ រូបពី Internet