យុវជន​ខ្មែរ​ក្រោម​ឈ្មោះ យឿង ខាយ ដែលអាជ្ញាធរខេត្តតវាល​ប្រឹស កោះហៅជុំវិញការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងពលកម្មវៀតណាម​ ។

យុវជន​ខ្មែរ​ក្រោម​ឈ្មោះ យឿង ខាយ ដែលអាជ្ញាធរខេត្តតវាល​ប្រឹស កោះហៅជុំវិញការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងពលកម្មវៀតណាម​ ។

យុវជន​ខ្មែរ​ក្រោម​ឈ្មោះ យឿង ខាយ ដែលអាជ្ញាធរខេត្តតវាល​ប្រឹស កោះហៅជុំវិញការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងពលកម្មវៀតណាម​ ។