វីឌីអូ

កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក ត្រឹង មាណារិន ស្តីអំពីបញ្ហារំលោភ​សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែក​សាសនា ​និងសិទ្ធិដីធ្លី ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម រស់នៅវៀតណាម និងនៅកម្ពុជា
.