ព្រះតេជព្រះគុណ យិន រង់ ប្រសូត គ. ស. ១៩២២ សុគតនៅឆ្នាំ ព. ស. ១៩៨៩ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ យិន រង់ ប្រសូត គ. ស. ១៩២២ សុគតនៅឆ្នាំ ព. ស. ១៩៨៩ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ យិន រង់ ប្រសូត គ. ស. ១៩២២ សុគតនៅឆ្នាំ ព. ស. ១៩៨៩ ។