លោកស្រី អៃរិណា បូកូវ៉ា (Irina Bokova) ប្រធានអង្គការ UNESCO ។

លោកស្រី អៃរិណា បូកូវ៉ា (Irina Bokova) ប្រធានអង្គការ UNESCO ។

លោកស្រី អៃរិណា បូកូវ៉ា (Irina Bokova) ប្រធានអង្គការ UNESCO ។